Adatkezelési tájékoztató

FONTÁNYI ANDOR matematika magántanár tevékenysége vonatkozásában

Adatkezelő:

 • Név: FONTÁNYI ANDOR egyéni vállalkozó
 • matematika magántanár
 • Nyilvántartási száma: 54553938
 • Adószáma: 55120751-1-33
 • Székhelye: 2000 Szentendre, Kovács László utca 16.
 • E-mail címe: vontanyi@gmail.com

1. Bevezetés

A FONTÁNYI ANDOR magántanár (a továbbiakban Szolgáltató vagy Adatkezelő) tevékenységének gyakorlása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatkezelési elveimet és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR") és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info. tv.") rendelkezéseire tekintettel alakítottam ki.

A GDPR és az Info. tv. alapján az Adatkezelő ezen dokumentummal teljesíti az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek jogainak gyakorlását.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítom az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.
E tájékoztató célja, hogy tanulóim és törvényes képviselőik már a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy személyes adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelem.

Jelen tájékoztatót az érintett személy személyesen nyomtatva papíron megkapja, vagy kérésére e-mailben elküldöm.

2. A személyes adatok kezelésének célja

Az Adatkezelő tevékenységének lényege, hogy a közoktatásban és a felsőoktatásban tanulóknak minőségi, alternatív magántanári szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtson. Ennek keretében tanulmányi felzárkóztatás, tehetséggondozás, felvételi-, érettségi-felkészítés megvalósítása céljából vehetik igénybe magántanári szolgáltatásait. A foglalkozások jellemzően egyéni, vagy kis csoportos rendszerben történnek. Az órák személyesen (offline) vagy internetes (online) formában történnek.

Az Adatkezelő célja a fent körülírt Szolgáltatások kiemelkedő szinten történő nyújtása és az érintettekkel való kapcsolattartás, melyhez meghatározott adatok kezelése szükséges.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet amely megkívánja adatvédelmi tisztviselő közreműködését.

4. Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges, 14-16 év közötti gyermek esetében a szülő és a gyermek közösen jogosult nyilatkozni, 16 év fölött a gyermek önállóan is jogosult a hozzájárulás megadására.
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult - az Adatkezelőnek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

A Szolgáltatások igénybevételéhez az érintett vagy törvényes képviselője offline (személyesen) vagy online (e-mailben) közli a kért adatokat, amellyel tevőlegesen és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az alábbi adatokat a Szolgáltatás igénybevételének befejezéséig, vagy tovább - illetve a vonatkozó törvények, szabályok által meghatározott ideig - kezelje.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. A szolgáltatás résztvevőjének adatai:

 • vezetékneve, keresztneve
 • évfolyama
 • mobil telefonszáma
 • e-mail címe

5.2. A szülő, törvényes képviselő (kapcsolattartó) adatai:

 • vezetékneve, keresztneve
 • a képviselet jogcíme
 • mobil telefonszáma
 • e-mail címe

5.3. A számlaadási kötelezettséghez szükséges adatok:

 • a számlafizető neve, megnevezése
 • lakcíme (irsz., helység, közterület neve, jellege, házszáma, egyéb)
 • adószáma (opcionális)
 • e-mail címe (opcionális)
 • bankszámla száma (opcionális indirekt)

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatok offline (személyesen) vagy online (e-mailben, weblapon: www.matekneked.hu) történő megadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az így átadott személyes adatait a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséhez, illetve teljesítésének igazolása céljára mindaddig kezelje, amíg az érintett igénybe veszi a Szolgáltatást (5.1 és 5.2 szerinti adatok).
Szolgáltató kérheti érintett hozzájárulását az időben ezen túlmenő adatkezeléshez, minőségbiztosítási, eredmény utánkövetési és statisztikai célok megvalósításához további 5 évre.

Az 5.3 szerint megadott adatok kezelésének ideje az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) alapján tárgyév + 5, illetve tárgyév + 8 év.

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához, kapcsolattartáshoz és a törvényekben előírt kötelezettségei teljesítéséhez, a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

7.1. E-mail fiók, felhőszolgáltatások (űrlap, dokumentumok, naptár, fotók):

Google LLC
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban tartózkodó felhasználók esetében a személyes adataiért felelős adatkezelő, kivéve, ha valamely szolgáltatásra vonatkozó külön adatvédelmi tájékoztató erről másként rendelkezik:
Google Ireland Limited
Székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
nyilvántartási szám: 368047
Adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy

7.2. Közösségi média, Facebook oldal:

Facebook Inc.
Székhelye: Menlo Park, California, USA
Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban tartózkodó felhasználók esetében a személyes adataiért felelős adatkezelő, kivéve, ha valamely szolgáltatásra vonatkozó külön adatvédelmi tájékoztató erről másként rendelkezik:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/about/privacy

7.3. Skype, online oktató felület:
Skype Communications SARL
Microsoft vállalat (NASDAQ: MSFT) egyik részlege.Székhelye: 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg
Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B100.468
Adószám: LU 20981643
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.skype.com/hu/legal/ és https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement/

7.4. Számlázás, bevétel nyilvántartás:

Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszáma: 01-09-303201
Adószáma: 13421739-2-41
Email: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

8. Az adatok címzettjei

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg. Az Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik személynek nem adja át, nem továbbítja. Kivéve azokat a hatóságokat, amelyek indokolt esetben kötelezhetik az Adatkezelőt az adatok átadására, de csak a megjelölt célnak feltétlenül szükséges mértékben.

9. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett személy nem tudja igénybe venni a Szolgáltatásokat.

10. Az érintett jogai

A GDPR értelmében az érintett személy az Adatkezelő elérhetőségein

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést;
 2. kérelmezheti azok helyesbítését;
 3. kérelmezheti azok törlését;
 4. visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék);
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikusan .csv formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák a közös adatkezelők.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató folyamatosan naprakészen tartja a nyilvántartásait. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz minden szükséges lépést:

 • megállítja a szivárgást;
 • felderíti az eset körülményeit;
 • tájékoztatja a megfelelő hatóságokat;
 • értesíti az érintetteket az incidensről;

Az érintett köteles tudomásul venni, hogy a Szolgáltató az elvárható biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

12. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyoldalú módosítására, az érintettek előzetes értesítése mellett. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatás további használatával elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatót az abban szereplő változásokkal együtt, vagy panaszt tehet, illetve élhet a GDPR által biztosított jogaival (lásd: 10. pont).

Kelt: Szentendre, 2020.

Készítette: FONTÁNYI ANDOR egyéni vállalkozó (magántanár)